Provincie groningen gedeputeerde

provincie groningen gedeputeerde Ze worden verruimd en er komen extra rijstroken, zodat het verkeer niet meteen vast staat als de Knijpsbrug open staat. ' Provinciale Staten moeten er nog een besluit over nemen. Zes gedeputeerden. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen: Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen van 2 juni 2020 houdende regels omtrent de subsidiëring van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval (Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2020) Gedeputeerde Staten van Groningen, Algemeen directeur provinciale organisatie Secretaris College van Gedeputeerde Staten. [email protected] View Tim De Deckers’ profile on LinkedIn, the world’s largest professional community. Over het programma Het Programma Mobiliteit van de provincie Groningen geeft richting aan de uitdagingen van morgen en de rol van mobiliteit hierin. 2020 - heden 1 jaar 1 maand. Lees meer. 9700 AP Groningen . Dat zegt strafrechtadvocaat Hans Klopstra uit Stadskanaal. , afdeling ECP, dossiernummer K 24838 het volgende besluit hebben genomen: Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen: Overwegende dat:- De vergadering werd afgesloten met het installeren van de gedeputeerden. Rijzebol 1969 - heden 52 jaar. 12 , afdeling Gedeputeerde C. Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om de lening van € 372. A. Owner Mts. A. It became a part of the Frankish Empire around 785. College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen Datum: 24 februari 2015 Betreft: Schriftelijke vragen slecht wegdek Groningen - Hoogezand Geacht College, Het is de CDA fractie gebleken dat de secundaire weg, tussen Groningen en Hoogezand Beste partijgenoten, Allereerst wensen wij jullie een gelukkig, voorspoedig en vooral gezond nieuw jaar. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland hebben 13 april besloten om te starten met de uitwerking van een masterplan voor de Oostpolder. 15 Verzonden: 3 O MEI 2013 Overwegende dat: - Provinciale Staten van Groningen op 5 juli 2017, nr. Plasterk Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Datum — Briefnummer 2016-13. Regiobestuur Groningen. 27, BJC Zaaknummer 622011 Behandeld door Telefoonnummer Antwoord op Bijlagen 2 Onderwerp Zienswijze Gedeputeerde Staten op het herindelingsadvies GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Groni ngen, 23 maarl 201 6 Zaaknr. „Wij zijn met het Rijk in gesprek over kernenergie. Onze organisatie zorgt ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt binnen de grenzen van de provincie Groningen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 7 januari 2020 Dossiernr. Het college van Gedeputeerde Staten (vlnr): gedeputeerde Douwe Hoogland, gedeputeerde Sander de Rouwe, gedeputeerde Avine Fokkens, commissaris van de Koning drs. Mirjam Wulfse. Het steunen van onafhankelijke  De provincies Drenthe en Groningen zijn samen eigenaar van Prolander. Door Webredactie Prov. 35 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 9 november 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 oktober 2007, nr. Tjeerd van Dekken, Gedeputeerde t. De FBE Groningen heeft als doel het uitvoeren van het faunabeleid van de provincie Groningen. Forumdiscussie GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 29 maart 2016 Zaaknr. Algemeen Directeur (interim) | IPO Jan Herman de Baas Email: [email protected] Provincie Politieke samenstelling Gedeputeerde Staten 2003–2007 2007–2011 2011–2015 2015–2019 2019-2023 Groningen: PvdA, CDA: PvdA, CDA, CU Provinciale Staten benoemen de provincie-secretaris, op voordracht van het college van Gedeputeerde Staten. 009 kilometer aan wandelroutes. Brink (VVD) Henk Brink is lid van de VVD en sinds april 2011 lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe. Het CDA maakt maakt deel uit van de coalitie en heeft één gedeputeerde. 500,-- aan Stichting Energy Challenges Groningen af te boeken. Ook zeer goed te gebruiken voor de watersporten als waterkaart. Groningen is twee maanden na de verkiezingen de eerste eerste provincie die een akkoord heeft bereikt. De fietsroute tussen Lauwersoog en Glimmen krijgt een bloemrijke berm. A. " De provincie Drenthe  . Nienke Homan wordt gedeputeerde namens GroenLinks. nr. Bij de Provinciale Statenverkiezingen werd GroenLinks de grootste partij met 6 zetels. Fleur heeft 9 functies op zijn of haar profiel. Waar vage geldverslindende prestigeprojecten bejubeld worden, blijven wij zeuren. Jullie verhalen, jullie stem is nodig om de minister tot rede te brengen en onze veiligheid terug te geven. Waar er plannen gemaakt worden die daar een bijdrage aan leveren, steunen wij die. Gelet op de bepalingen van afdeling 10. D66 Provincie Groningen March 22 at 8:15 AM · Vandaag nam onze gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk deel aan een talkshow op de 'Dag van het OV' over de toekomst van het openbaar vervoer. Groningen is acht weken na de verkiezingen de eerste eerste provincie die een akkoord heeft bereikt. Daarmee legt het college van Gedeputeerde Staten verantwoording af aan Provinciale De zetelverdeling in Provinciale Staten van Groningen voor de periode 2019-2023 ziet er als volgt uit: GroenLinks 6 PvdA 5 Forum voor Democratie 5 ChristenUnie 4 SP 4 VVD 4 CDA 3 Groninger Belang 3 D66 3 PVV 2 Partij voor het Noorden 2 Partij voor de Dieren 1 50PLUS 1 Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. Waar vage geldverslindende prestigeprojecten bejubeld worden, blijven wij zeuren. It's free! Gedeputeerde C. : <<2017-NUMMER>> Verzonden : Gelet op: • het verzoek van dhr. En tegelijkertijd realiseerde ik me dat werkende in het oudste provinciehuis van Nederland, elke week vergaderend in dezelfde GS zaal als alle gedeputeerde van de provincie Groningen voor mij, we in Nederland eigenlijk best wat meer trots mogen zijn op die geschiedenis. Henk Staghouwer is een Nederlandse politicus van de ChristenUnie. Gedeputeerde Staten zijn belast met het dagelijks bestuur van de provincie. Het college bestaat uit zes partijen: GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en&nbs Water (inclusief klimaatadaptatie en -mitigatie); Sociale agenda en vitaal platteland; Wonen; Waterschappen; Regio Groningen-Assen; Zorg en welzijn; Vergunningen; Communicatie; Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe ( eigenaarsrol)  14 april 2021 BEHANDELING UITGESTELD: Advies vaststellingsbesluit gasjaar 2021-2022. Artikel 7 Subsidiabele activiteiten. Brunings opgemaakt door K. De ChristenUnie doet in Groningen volop mee. Op grond van deze wetgeving (artikel 3 en artikel 8 lid 2 van de Ontgrondingenwet) zijn Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen het bevoegd gezag voor deze vergunning. GroenLinks, met zes zetels in deze provincie de  14 okt 2019 Het college en ik zijn ervan overtuigd dat de regels kunnen werken voor Groningen en ook voor de agrarische sector. Zij krijgt Energietransitie en Regionale Energiestrategie (RES), Klimaat Fleur Gräper, gedeputeerde in Groningen, ziet dat duidelijk anders. Wethouder m GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 17 december 2019 Zaaknr. Dit doet het provinciaal bestuur, bestaande uit Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten, samen met zo&#39;n 800 ambtenaren. 1. nr. Provinciesecretaris is Hans Schrikkema. Doe mee. nl GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Assen, 29 mei 2018 Dossiernr. Nadat het college van Gedeputeerde Staten besluit over het Programma Mobiliteit, leggen we het programma ter besluitvorming voor aan de Statencommissie en Provinciale Staten. Forumdiscussie De provincie Groningen heeft de jaarstukken ( PDF-bestand, 4 MB) over 2020 gepresenteerd. 19, afdeling ECP, dossiernummer K21469 het volgende besluit hebben genomen: Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen: Overwegende dat:- Provincie Groningen. Namens GroenLinks is Nienke Homan voorgedragen als gedeputeerde. Contact Word lid. ” Volgens Gräper komt de wens om te groeien voort uit een onderzoek dat al zo’n 15 jaar geleden is gedaan door Groningse gemeenten en provincie. "Wij willen een Provincie die pal staat voor de leefbaarheid en voor het welzijn van Groningen en Groningers. Staghouwer was van 2002 tot 2013 lid en ChristenUnie-fractievoorzitter van de Provinciale Staten van Groningen. Onze organisatie zorgt ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt binnen de grenzen van de provincie Groningen. Gedeputeerden. De Commissaris van de Koning en de gedeputeerden vormen samen het college van Gedeputeerde Staten. We gaan hem als gedeputeerde enorm missen maar als actieve SP'er zal hij zich absoluut blijven inzetten voor Ons Groningen. In de Klimaatagenda Groningen geeeft de provincie aan hoe zij tot en met 2030 invulling geven aan het Nationaal Klimaatakkoord. Mevrouw Bouius was directeur bij het UMCG in Groningen. : 2020-10669 Verzonden : 25 november 2020 gedeputeerde staten der provincie groningen. Ook de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA, energietransitie) wist even niet wat hij hoorde. woensdag 25 september 2019 11:23 Een belangrijk onderdeel van de portefeuille van onze gedeputeerde Henk Staghouwer is Provincie Groningen | 16,446 followers on LinkedIn. Op veel plekken in het land werd vandaag  Groningen provincie Achtste rijksdaalder van 6 1/4 stuiver 1672. Ab Smit neemt als secretaris deel aan de vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Tijden een bezoek aan gedeputeerde Patrick Brouns op het provinciehuis vertellen Rob Pikkert (Telson), Piet Scholten (Drenth Holland) en Wilfred en Petra Haafs (Bakkerij Haafs) wat de subsidie van de provincie voor hun bedrijf betekent. Het bracht Nederland welvaart, maar veel Groningers rampspoed, door de aardbevingen die ontstonden als gevolg van die gaswinning. Totaal 8 kaarten voor de prijs van 5 kaarten Ideal cycling and hiking maps of the province of Groningen. 1 GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 24 november 2020 Zaaknr. Fleur Gräper-van Koolwijk is Gedeputeerde in het College van Gedeputeerde Staten namens D66. provincie Groningen 2020) Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 23 juni 2020, nr. De bestuurders vieren het als grote stap. De ambtelijke organisatie is verdeeld in diensten of directies, met daaronder afdelingen voor onderdelen van het provinciale beleidsterrein, bijvoorbeeld voor milieu, waterstaatszaken, ruimtelijke ordening, economie, recreatie, natuur College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen Datum: 8 juli 2015 Betreft: Schriftelijke vragen over nieuw in te voeren regeling gaskwaliteit Geacht College, Vanochtend lazen wij in het DvhN dat Afvalverwerker Attero en suikerproducent Suikerunie vrezen dat de productie van groen gas in gevaar komt. Eerder was zij gemeentesecretaris van Zwolle en werkte ze bij verschillende ministeries. 15, afdeling BJC, dossiernummer K4738 de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 hebben vastgesteld. Voor Nienke Homan, sinds 2015 gedeputeerde voor de provincie Groningen, staat het tegengaan van en omgaan met klimaatverandering centraal in haar werk. De provincie Groningen heeft inmiddels Ideale fiets en wandelkaarten van de provincie Groningen. provincie Groningen 1 Natuurvisie provincie Groningen Aanvulling op Beleidsnota Natuur 2013-2021 in het kader van de Wet natuurbescherming 2017 Status: ontwerp, versie 3 juni 2016 Ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten Groningen op 21 juni 2016 Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur. Gedeputeerde Nienke Homan: “Daarnaast geven we een impuls aan natuur- en landschapsontwikkeling, waarbij we oog hebben voor klimaatadaptatie, duurzame landbouw, cultuur, erfgoed en toerisme. Gedeputeerde in de provincie Groningen Provincie Groningen mrt. De Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 vormt de basis voor de meeste plannen die de provincie de komende jaren zal maken. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. 18, afdeling ECP, dossiernummer K8792, Regeling POP 3 subsidies provincie Groningen hebben vastgesteld. Namens D66 is Fleur Gräper – van Koolwijk lid van Gedeputeerde Staten. :2Q16-17796 Verzonden : 30 maart 2016 Goedkeuring Faunabeheerplan Groningen hoofdstuk ree Op 1 1 november 2014 (zaaknummer: 537744) hebben wij het Faunabeheerplan Groningen 2014-2019 goedgekeurd. nl. datum: 27 maart 2017 zaaknummer: FBE Groningen. 411 knooppunten en 3. Bleker Postbus 610 9700 AP Groningen uw kenmerk uw brief ons kenmerk 2006-18. Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen en wethouder Bert Nederveen van de gemeente Westerkwartier zaaiden op 15 april het laatste deel van de berm in langs het Oldehoofsch kanaal bij Saaksum. Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Jongerenadviesraad, ambtelijke organisatie, vacatures. Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen en wethouder Bert Nederveen van de gemeente Westerkwartier zaaiden op 15 april het laatste deel van de berm in langs het Oldehoofsch kanaal bij Saaksum. In the 11th century, the city of Groningen was a village in Drenthe that belonged to the Bishopric of Utrecht, while most of the province was in the Prince-Bishopric of Münster. 35 Besluiten: 9 november 2007. Terwijl de politiek in Fryslân de nieuwe, nog aan te leggen spoorlijn verankeren in de nieuwe omgevingsvisie, kwam in Groningen gedeputeerde Fleur Gräper&nb Gedeputeerde Staten kunnen bepalen dat een subsidie wordt geweigerd of wordt ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob. A. :547549 Corr. Voor een eerlijk, groen en sociaal Groningen! Onze standpunten. Pagina van de PvdA Statenfractie Groningen POP 3 subsidies provincie Groningen Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 3 april 2018, nr. Gedeputeerde Fleur Gräper - van Koolwijk : ''Dat biedt economische kansen en levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. A. Margriet Donker-van der Vinne op Twitter Margriet Donker-van der Vinne op Facebook Margriet Donker-van der Vinne op Instagram In de provincie Groningen, waar ik woon en werk als gedeputeerde, werd 60 jaar geleden aardgas gevonden. De GS-besluiten verschijnen wekelijks, vakanties uitgezonderd, en bevatten informatie over de meest actuele besluiten van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. 1 Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2014 provincie Groningen Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Groningen op 29 oktober 2013 College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen Datum: 1 juli 2015 Betreft: Schriftelijke vragen over waterkwaliteit Hoornse plas Geacht College, De zomer is eindelijk begonnen. Charlemagne assigned the Christianization of this new possession to Ludger. 225/22/A. nr. Dit doet het provinciaal bestuur Die oproep doet onder andere de provincie Groningen samen met Drenthe, Overijssel en deelstaat Niedersachsen aan het toekomstige kabinet. Gedeputeerde de heer H. Opgelucht halen&nb Kwaliteit Openbaar Bestuur. Op het schilderij is Provincie Groningen is with Elise van Ditmars. Men kan nu de hele provincie doorkruisen. ontwerpbesluit ontgrondingenwet . Er zijn studies voorzien naar de komst van een aquaduct bij Bolsward, een betere weg tussen Leeuwarden en Sneek en de aanleg van de Lely spoorlijn (Lelystad-Emmeloord-Heerenveen-Drachten-Groningen). De Kwaliteitsgids wil iedereen die zich bezighoudt met erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap (ERL) inspireren. 23, afdeling ECP, dossiernummer K13901 het volgende besluit hebben genomen: Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen: provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2010. Een netwerk van raadsleden en wethouders en waterschappers bouwt samen met vertegenwoordigers in de Provinciale Staten en gedeputeerde Henk Staghouwer aan een gezonde en sterke provincie. GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 29 maart 2016 Zaaknr. Eerder was zij gemeentesecretaris van Zwolle en werkte ze bij verschillende ministeries. Lees meer. De gedeputeerden worden benoemd door Provinciale Staten. Groningen uitspraak (info / uitleg) (Gronings: Grönnen of Grunnen, Fries: Grinslân) is een provincie in het noorden van Nederland met 586. r. Op grond van de Mijnbouwwet worden gedeputeerde staten van de provincie Groningen door de minister in de gelegenheid gesteld om binnen  16 sep 2020 debatten in Provinciale Staten in Groningen en in Leeuwarden. Waar er plannen gemaakt worden die daar een bijdrage aan leveren, steunen wij die. A. . : 2019-112404/2/A. Na een drukke campagne en intensieve onderhandelingsweken, is de Groningse VVD'er Mirjam Wulfse woensdag geïnstalleerd als gedeputeerde in het nieuwe collegebestuur. “ Van de rechter mogen we niet meer stikstof uitstoten, maar er is niet bepaald dat er direct minder uitstoot moet plaatsvinden,” aldus Bennema “b oeren en bedrijven moeten daarom hun huidige vergunningsruimte kunnen behouden. De planning is dat Provinciale Staten de jaarstukken 2020 … Provincie Groningen Gedeputeerde Staten IJzebrand Rijzebol; Provincie: Groningen Postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen Telefoon (050) 316 49 11 (algemeen) Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 15 december 2020, nr. 12, eerste lid , van de Omgevingsverordening provincie Groningen (hierna: de Omgevingsverordening), Deze aanvraag is gedateerd 19 mei 2015. De FBE Groningen heeft als doel het uitvoeren van het faunabeleid van de provincie Groningen. Petitie stop de zoutwinning van NEDMAG D66 is onderdeel van de coalitie, samen met GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD en CDA. Het grootste deel hiervan werkt in het provinciehuis, een klein deel in de buitendienst. In de Klimaatagenda Groningen geeeft de  19 mei 2019 In de provincie Groningen gaat het college van Gedeputeerde Staten bestaan uit zes partijen. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hiervan (digitaal) schriftelijk op de hoogte te stellen door toezending van een kopie van het onder voorschrift 14 bedoelde verzoek met bijlage(n) en een kopie van de machtiging, respectievelijk een kopie van het intrekkingsbericht. 20!9 Welkom bij de provincie Fryslân. Te Groningen : bij J. (Cees) Bijl is lid van de PvdA en sinds 2016 lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe. Het verzet leidde tot grote verdeeldheid in politiek en samenleving met als dieptepunt de bedreiging van gedeputeerde Patrick Brouns van de provincie Groningen. De provincie is bereid de bouw van een aquaduct in de Rijksweg A6 bij Skarster Rien voor te schieten. 2011-2015. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 8 oktober 2010 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 5 oktober 2010, nr. Voor een eerlijk, groen en sociaal Groningen! Onze standpunten. Dat zegt Wim Bos van het Landbouw Collectief Groningen over de afwezigheid van gedeputeerde Staghouwer bij het overleg tussen de Groninger boeren en de provincie Groningen donderdag. ontwerpbesluit ontgrondingenwet . Groningen se învecinează cu următoarele provincii: Drenthe la sud, Frizia la vest și cu Germania. De Socialistische Partij (SP) wilde een discussie over een betaalde&nbs Provincie Groningen. Agroprogramma van start in de provincie Groningen, met als speerpunt de agrarische bedrijven in het gebied van het Groninger Aardgasveld. Op lokaal niveau en in de provincie. De visie bevat de integrale lange termijnvisie van de provincie op de fysieke leefomgeving. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 8 oktober 2010 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 5 oktober 2010, nr. Culturele prijs van de provincie Groningen en Gedeputeerde Staten · Bekijk meer » Groningen (provincie) Groningen (Gronings: Grönnen of Grunnen, Fries: Grinslân) is een provincie in het noorden van Nederland met inwoners, waarvan een derde in de gelijknamige hoofdstad Groningen woont. De Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft te kennen gegeven niets te zien in de Translohr als alternatief voor de RegioTram. De Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 vormt de basis voor de meeste plannen die de provincie de komende jaren zal maken. Zij was sinds 2015 commissielid in Provinciale Staten en sinds 2018 Statenlid voor GroenLinks. Het bestaat uit vier leden en de Commissaris van de Koning, die voorzitter is van het college. 6 VTH-kader Op 29 oktober 2013 hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen de “Beleidsregel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2013-2016 provincie Foto: Provincie Groningen IJzebrand Rijzebol uit Zijldijk is woensdag benoemd als nieuwe CDA-gedeputeerde voor de provincie Groningen. GRONINGEN – De provincie Groningen heeft vandaag haar jaarstukken over 2020 gepubliceerd. R. Capitala sa este orașul omonim. van. . Company Website. Zo bezien was 2020 voor velen van ons een zwaar jaar, vooral persoonlijk. Regio Groningen-Assen. Gedeputeerde. : K19342 Corr. Om die reden roept de Groninger VVD het college van gedeputeerde staten vandaag op om samen met de andere provincies afspraken te gaan maken over het verdelen van de 35 terrawatt, om zo te voorkomen dat de minister gebieden voor e nergieprojecten gaat toewijzen. Groningen op 6 maart 2021 om 18:09 Duurzame oplossingen uit Groningen onderweg naar Den Haag De Groningse ChristenUnie-kandidaten Stieneke van der Graaf (6) en Inge Jongman (25) hebben zaterdag 6 maart meegefietst in een estafette naar Den Haag. Vanaf oktober 2017 is Regina Bouius-Riemersma algemeen directeur/secretaris bij Provincie Fryslân. Directeur Provincie Groningen Groningen Area, Netherlands Public Policy. Het college bestaat uit zes partijen: GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66. Wat kunnen wij doen dat Groningen voor meer toeristen een eerste keuze wordt en niet enkel een alternatief voor Italië, Frankrijk of Drenthe? FBE Groningen. Nadat het college van Gedeputeerde Staten besluit over het Programma Mobiliteit, leggen we het programma ter besluitvorming voor aan de Statencommissie en Provinciale Staten. Elke partij levert een gedeputeerde. Gedepu Home · Nieuws · Standpunten · Fractie · Fractieleden · Ton van Kesteren · Dennis Ram · Spreekteksten · Moties · Vragen · Contact · Naar Gemeenten. See the complete profile on LinkedIn and discover Tim’s connections and jobs at similar companies. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken beantwoordt vier vragen over het hoe en waarom. D66 is onderdeel van de coalitie, samen met GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD en CDA. Sinds 24 april 2013 is hij lid van de Gedeputeerde Staten van Groningen. provinciaal blad nr. Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. Bekijk het profiel van Fleur Gräper-van Koolwijk op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. . ” Volgens Gräper komt de wens om te groeien voort uit een onderzoek dat al zo’n 15 jaar geleden is gedaan door Groningse gemeenten en provincie. : 627541 Corr. 2010-277818, afd. ,,Het mag niet een kwestie zijn van ieder Zita Pels (GroenLinks) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Financiën, Circulaire economie, Zeehavens, Sport en Cultuur en erfgoed. Brok, gedeputeerde Sietske Poepjes, provinciesecretaris Regina Bouius - Riemersma en gedeputeerde Klaas Fokkinga. En aan het investeren in betere bereikbaarheid binnen de provincie, met duurzame mobiliteit en zoveel mogelijk CO 2-neutrale infrastructuur. De stichting is niet in staat gebleken om aan haar rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen, en is opgeheven. Met het opheffen en decentraliseren van Dienst Landelijk Gebied kreeg ze ook de rol van uitvoerder erbij. 10, afdeling PPM, dossiernummer K19342 het volgende besluit hebben genomen: Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen: Overwegende dat:- Volgens gedeputeerde Gräper zijn de risico’s die de provincie draagt voor een deel overgedragen. De provincie Groningen en de provincie Drenthe hebben gezamenlijk de vastgestelde Begrotingen 2021 en Jaarrekeningen 2019 van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest beoordeeld. Dit uitvoeren geschiedt planmatig op basis van een door haar vastgesteld en door gedeputeerde staten goedgekeurd faunabeheerplan. Provincie Groningen. Appingedam – De gemeente Eemsdelta wil samen met de gemeenten Het Hogeland en Midden-Groningen en de bedrijven Groningen Seaports en Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta zo spoedig mogelijk in gesprek met gedeputeerde Fleur Gräper van de Provincie Groningen over een oplossing over de ontstane situatie rondom de verdubbeling van de N33. Ontmoet de mensen achter GroenLinks provincie groningen. Lid Stuurgroep Noordelijk Archeologisch Depot Nuis op grond van convenant met de provincies Groningen en Drenthe Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. Gedeputeerde Staten van Groningen hebbenop een aanvraag ontvangen om een ontheffing van artikel 2. A. “Dit is de eerste stap naar vervolgmaatregelen”, zei Gräper toen. “Als die fusie niet was doorgegaan, dan zou Haren als wees achtergebleven zijn. 500+ connections. A. Daarbij geven zij hun visie op economische kansen in de regio en steden Groningen en Assen. NOORD-GRONINGEN - Het wandelnetwerk in de provincie Groningen is klaar. M. Ze worden verruimd en er komen extra rijstroken, zodat het verkeer niet meteen vast staat als de Knijpsbrug open staat. Ik ben getrouwd met Jos en heb drie kinderen. van de Algemene wet bestuursrecht, de bepalingen van de Provinciewet en Titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en de instemming van gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning van de provincie Groningen; Besluiten vast te stellen het volgende besluit: Provincie Groningen. 34, afdeling OM, dossiernummer K21433 het volgende besluit hebben genomen: Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen van 15 december 2020 tot wijziging van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2020 in verband met de openstelling van College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen Datum: 1 juli 2015 Betreft: Schriftelijke vragen over waterkwaliteit Hoornse plas Geacht College, De zomer is eindelijk begonnen. Hiermee willen provincie en gemeente vooral werkgelegenheid creëren. :624754 Corr. :624754 Corr. provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr. Geacht College, Schades buiten de contourlijn van het aardbevingsgebied worden voorlopig niet behandeld door het Centrum Veilig Wonen(CVW) vernemen wij zojuist uit de media. Dit doet het provinciaal bestuur, bestaande uit Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten, samen met zo'n 800 ambtenaren. Tijden een bezoek aan gedeputeerde Patrick Brouns op het provinciehuis vertellen Rob Pikkert (Telson), Piet Scholten (Drenth Holland) en Wilfred en Petra Haafs (Bakkerij Haafs) wat de subsidie van de provincie voor hun bedrijf betekent. Laat 2021 daarom beter verlopen. Identiteit, geschiedenis en kerncijfers van de provincie en rondleidingen door het provinciehuis. 14 Verzonden: 1 7 DEL. Ze vergaderen iedere dinsdagmorgen. De gedeputeerden worden eens per vier jaar, na de Provinciale Statenverkiezingen, gekozen door de leden van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 24 november 2020, nr. Gedeputeerde Mirjam Wulfse onthulde vanmorgen in het Veenkoloniaal Museum Veendam het schilderij 'Op het IJ' van Charles Leickert. Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 17 december 2019, nr. ^020 Overwegende dat: In het programma "Route voor het versterken van de economie in Noordoost-Groningen’ van Economie Board Groningen als programmalijn 2 is voorzien in het versterken van de Het dagelijkse bestuur van provincie Flevoland heet Gedeputeerde Staten. 1. 🥾 Heel Groningen is vanaf nu aangesloten op het wandelnetwerk! De laatste paal werd geplaatst in de Gemeente Westerwolde door gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Giny Luth, Het netwerk is er gekomen mede dankzij het Routebureau Groningen en leidt langs het mooiste dat onze provincie te bieden heeft 👌🎥⤵ Lid Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid (Unesco-nominatie, er is bestuurlijk mandaat afgegeven van de gedeputeerde voor de portefeuillehouder van de gemeente Weststellingwerf). De financiële continuïteit van de waterschappen is gewaarborgd. In aardbevingsgemeenten kunnen eigenaren Groningen was originally a part of Frisia. Lid Stuurgroep Noordelijk Archeologisch Depot Nuis op grond van convenant met de provincies Groningen en Drenthe gedeputeerde staten der provincie groningen. De provincies Drenthe en Groningen hebben gekozen deze taken bij Prolander neer te leggen. Fleur Gräper-van Koolwijk is Gedeputeerde in het College van Gedeputeerde Staten namens D66. Veel Groningers zoeken in de aanloop van de eerste Het Register van Overheidsorganisaties bevat de namen, adressen en andere contactgegevens van de Nederlandse overheidsorganisaties. Dit uitvoeren geschiedt planmatig op basis van een door haar vastgesteld en door gedeputeerde staten goedgekeurd faunabeheerplan. 4. '' 🚆 🌱 🥾 Heel Groningen is vanaf nu aangesloten op het wandelnetwerk! De laatste paal werd geplaatst in de Gemeente Westerwolde door gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Giny Luth, Het netwerk is er gekomen mede dankzij het Routebureau Groningen en leidt langs het mooiste dat onze provincie te bieden heeft 👌 🎥 ⤵ PvdA Provincie Groningen, Groningen. Besluit van Gedeputeerde staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent procedure subsidies Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 29 mei 2018, nr. Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 23 juni 2020, nr. 81 . “Als die fusie niet was doorgegaan, dan zou Haren als wees achtergebleven zijn. . Fleur Gräper – van Koolwijk was van 1999 tot 2005 Statenlid voor D66 in de provincie Groningen, een gedeelte van deze termijn was ze ook fractievoorzitter en in 2003 lijsttrekker. De visie bevat de integrale lange termijnvisie van de provincie op de fysieke leefomgeving. Zaaknr. Datum: 16 maart 2016 . Met de aansluiting van de gemeente Westerwolde zijn alle Groninger gemeenten vanaf nu onderdeel van het netwerk, dat bestaat uit 1. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken reikte de Bosatlassen uit. "Wij willen een Provincie die pal staat voor de leefbaarheid en voor het welzijn van Groningen en Groningers. ECP, dossiernummer K6139 het  20 jan 2021 Opgelucht halen ze adem: gedeputeerde Fleur Gräper, Bert Kramer (Combinatie Herepoort) en Elze Klinkhammer (directeur Rijkswaterstaat Fleur Gräper heeft er een puzzel bij (Foto: Provincie Groningen). Biografie. De Provinciale Saten staan aan het hoofd van de provincie. 29 mei 2019 Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Groningen is 29 mei officieel geïnstalleerd tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Dat is jammer, zeker nu als gevolg van de Corona familie, vrienden en menig gedeputeerde aangeeft hoe mooi onze provincie is om vakantie te vieren. te Amersfoort; Provincie Groningen | 16 225 abonnés sur LinkedIn. nr. CVDR Officiële uitgave van Groningen. Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. Over Groningen. De fietsroute tussen Lauwersoog en Glimmen krijgt een bloemrijke berm. Gedeputeerde Staten kunnen  19 jan 2021 'Met deze overeenkomst kunnen we weer vooruit', zei gedeputeerde Fleur Gräper (D66). 2010-277818, afd. Het college van Gedeputeerde Staten berustte op een coalitie van PvdA, VVD, D66 en ChristenUnie en bestond uit de volgende zes gedeputeerden: GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 26 april 2016. LGW, Nadere informatie Heel erg goed dat jullie hier allemaal zijn. Gedeputeerde Staten PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en Christenunie vormen het college van Gedeputeerde Staten in Drenthe. Foto: Provincie Groningen IJzebrand Rijzebol uit Zijldijk is woensdag benoemd als nieuwe CDA-gedeputeerde voor de provincie Groningen. Fehse. 4e/K3053, de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 hebben vastgesteld, waarmee zij de bevoegdheid tot Nevenfuncties Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie: Plaatsvervangend lid van de bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Het maakt je nederig. : K3810 Documentnr. In december 2016 is er in de Staten van Groningen een motie aangenomen die het college opdraagt te zorgen voor tiltmeters in de provincie. In nauw overleg met de afdeling beheer en onderhoud van de provincie zijn we gekomen tot SMA-NL 8 GronDuFalt+ . Gedeputeerde Staten van Groningen willen stoppen met het Gronings Mediafonds, dat meldt Marcel Broersma, lid van de adviescommissie Mediafonds provincie Groningen. See full list on provinciegroningen. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Als bestuurder zet ze zich in voor energietransitie en klimaatadaptatie in Groningen. De Omgevingsvisie komt in de plaats van het Provinciaal Omgevingsplan (POP). datum: 27 maart 2017 zaaknummer: Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 2 maart 2021, nr. Op grond van deze wetgeving (artikel 3 en artikel 8 lid 2 van de Ontgrondingenwet) zijn Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen het bevoegd gezag voor deze vergunning. 877 likes. 4. René Paas (CDA) is sinds 2016 commissaris van de Koning. De Omgevingsvisie komt in de plaats van het Provinciaal Omgevingsplan (POP). Oomkens Jz Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. Op deze pagina's vindt u meer informatie over het college en het collegeprogramma. Doe mee. Gedeputeerde Huib van Essen krijgt een rondleiding langs warmtepomp, ledverlichting, leidingisolatie en laadpunten voor e-auto’s en e-bikes bij instelling Altrecht in Zeist. U treft hier per kwartaal de declaraties van de leden van Gedeputeerde Staten aan die zij uit hoofde van hun functie als vertegenwoordiger van de provincie Fryslân maken Gedeputeerde Klimaat (adaptatie & mitigatie), Energietransitie, Water, NPG at Provincie Groningen Hanzehogeschool Groningen View profile View profile badges Sinds 29 mei 2019 ben ik gedeputeerde van Groningen met de portefeuille: • Mobiliteit • Kwaliteit van openbaar bestuur • Europese zaken • Personeel en organisatie • Facilitaire zaken • Sport • Coördinerend gebiedsgedeputeerde. De heer Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel De heer Berling, burgemeester van de Duitse stad Nordhorn De heer Bijl, gedeputeerde provincie Drenthe Mevrouw Gräper, gedeputeerde provincie Groningen De heer Nijboer, lid van de Tweede Kamer De heer Cool, directeur Intergas Meer toezeggingen zijn nog onderweg! 3. Tiltmeters meten meer varianten en verplaatsingen bij bevingen dan de meters van TNO die in het gebied zijn geplaatst. . nr. AAN HET WOORD: Gedeputeerde Miriam Wulfse uit Groningen Miriam Wulfse is lid van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie Groningen. Provincie Groningen Gedeputeerde Staten Nienke Homan; Provincie: Groningen Postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen Telefoon (050) 316 49 11 (algemeen) Provincie Groningen Gedeputeerde Staten IJzebrand Rijzebol; Provincie: Groningen Postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen Telefoon (050) 316 49 11 (algemeen) Provincie Groningen kijkt in haar Programma Leefbaarheid daarom met een brede blik naar gezondheid. v. Met de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af aan Provinciale Staten over het in 2020 uitgevoerde beleid en de bestede middelen. Groningen is a province in the North of the Netherlands. The arms are a combination of the arms of the city of Groningen and the so-called Ommelanden. Provincie Groningen. Nienke Homan, gedeputeerde provincie Groningen, heeft onder andere water&nbs 9 nov 2020 Gerard Til / ANP. : K4738 Documentnr. Mevrouw Bouius was directeur bij het UMCG in Groningen. Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen. 6 Verzonden: “7 JAN. De commissaris van de Koning is voorzitter van Gedeputeerde Staten. Zo bewaken ze dat wij Vervangend voorzitter: Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen Bestuurder: Henk Jumelet, gedeputeerde provincie Drenthe. BESLUITVORMING EN COÖRDINATIE Mijn naam is Nienke Homan en sinds 30 april 2015 zit ik namens GroenLinks in het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen (dagelijks bestuur). :2Q16-17796 Verzonden : 30 maart 2016 Goedkeuring Faunabeheerplan Groningen hoofdstuk ree Op 1 1 november 2014 (zaaknummer: 537744) hebben wij het Faunabeheerplan Groningen 2014-2019 goedgekeurd. Het besluit luidt als volgt: Gedeputeerde Staten der provincie Groningen Gelet op: - Kaderverordening subsidies provincie College van Gedeputeerde Statenvan de Provincie Groningen Postbus 610 . : 2019-108160/51/A. Nienke Homan Gedeputeerde Provincie Groningen bij Provincie Groningen Groningen en omgeving, Nederland Meer dan 500 connecties Laat Groningen Niet Zakken. Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 17 december 2019, nr. €525,00. Gedeputeerde Staten. Betreft: Schriftelijke vragen dynamische contourenkaart . Het jaar wordt afgesloten met een positief besteedbaar saldo van afgerond € 23,4 miljoen. De categorie Gedeputeerde van Groningen biedt een overzicht van artikelen over gekozen leden van Gedeputeerde Staten in Groningen. Het masterplan werken we uit in een open planproces met alle partijen die een “De jaarstukken van de provincie Groningen over 2020 zijn vandaag gepresenteerd. De VVD heeft daarom in de Provinciale Staten meermalen een lans gebroken voor het behoud van vergunde rechten en van een versoepeling van het bestaande beleid. Zijn sterke afscheidsspeech kun je hieronder lezen. Nienke Homan is getrouwd en heeft drie kinderen. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken nam vrijdag het eerste exemplaar van de publieksuitgave Verhalen van nu in ontvangst uit handen van Sanne Smid, directeur van het Discriminatie Meldpunt Groningen. provinciaal blad nr. Also very good use for water sports such as water map. Om Groningen groener en socialer te maken, moeten we lef tonen en samen kiezen voor de nieuwe samenleving: samen voor de verandering! Provincie Groningen | 16,589 followers on LinkedIn. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Groningen is 29 mei officieel geïnstalleerd tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Het verzet werd gebaseerd op het referendum van 2014 waarin een meerderheid van de kiezers (74%) [7] aangaf niet samen te willen gaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. : K18886 Documentnr. In 1476 Friesland was divided and the Ommelanden became a territory under Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland hebben vandaag besloten om te starten met de uitwerking van een masterplan voor de Oostpolder. Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol, Provincie Groningen, en Gedeputeerde Henk Brink, Provincie Drenthe, openen dit event. 18, afdeling ECP, dossiernummer K8792, Regeling POP 3 subsidies provincie Groningen hebben vastgesteld. De uitreiking was op 18 maart jl. Dat zegt strafrechtadvocaat Hans Klopstra uit Stadskanaal. 23, afdeling ECP, dossiernummer K13901 het volgende besluit hebben genomen: Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen: GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Groningen, <<DATUM>> Dossiernr. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland hebben vandaag besloten om te starten met Door VVD Provincie Groningen op 29 mei 2019 Woensdag 29 mei was een heugelijke dag voor de VVD-Statenfractie provincie Groningen. Over het programma Het Programma Mobiliteit van de provincie Groningen geeft richting aan de uitdagingen van morgen en de rol van mobiliteit hierin. De Provincie Groningen heeft 43 Statenleden. De gedeputeerde kan dit geld terugvorderen, omdat Arriva in januari al formeel in gebreke is gesteld door de provincie, vanwege het niet voldoen aan de voorwaarden in het contract. 32, afdeling. Een jaar waar we UITHUIZEN – Twee vmbo-leerlingen van Het Hogeland College in Uithuizen ontvingen vanmiddag symbolisch de eerste set Bosatlassen van de duurzaamheid in de provincie Groningen. 3 februari 2021 - 10:07 3 februari 2021 - CG - Provincie Drenthe, Provincie Groningen GRONINGEN, DRENTHE – Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Groningen hebben een beverbeheerplan vastgesteld dat in nauwe samenwerking met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest tot stand is… Agroprogramma van start in de provincie Groningen, met als speerpunt de agrarische bedrijven in het gebied van het Groninger Aardgasveld. De bou 24 dec 2020 Provincie Groningen - Uitvoeringsregeling We the North - verlenging geldingsduur. De beslissingen die genomen worden zijn wel openbaar. Matthé ten Wolde bestuursadviseur at provincie Groningen Drielanden, Provincie Groningen, Nederland Meer dan 500 connecties Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland hebben 13 april besloten om te starten met de uitwerking van een masterplan voor de Oostpolder. de provincie groningen De slag om Groningen vond plaats tijdens de bevrijding van Nederland aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Beleidsregel vervanging archiefbescheiden provincie Groningen 2009. Met de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af aan Provinciale Staten over het in 2020 uitgevoerde beleid en de bestede middelen. FBE Groningen. Groningen is in mijn ogen de mooiste provincie van Nederland. Gedeputeerde Nienke Homan: “Daarnaast geven we een impuls aan natuur- en landschapsontwikkeling, waarbij we oog hebben voor klimaatadaptatie, duurzame landbouw, cultuur, erfgoed en toerisme. Het college van Gedeputeerde Staten wordt gevormd door GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD Provincie Functie Portefeuille Periode Voetnoten; Harry Borghouts: Noord-Holland: Commissaris van de Koningin 2002-2009 Bart Heller: Noord-Holland: Gedeputeerde milieu, natuur, onderwijs en regionale media 2008-2011 Nienke Homan: Groningen: Gedeputeerde 24 juni − De fractie van de VVD in de Provinciale Staten wil de komende jaren extra inzetten op toerisme en recreatie in de provincie. A. 872/10/A. Broersma van Pondera Consult, ontvangen op 24 november 2017 en de aanvullingen daarop van 7 maart 2018, 8 maart 2018 en 20 maart 2018, namens Windpark Vermeer B. Kwaliteitsgids provincie Groningen. : 2018-033. :2016-1687Q Verzonden : 23 maart 2016 Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Groningen om ontheffing ex Lees hier alles over onze mensen van de Groninger VVD-statenfractie. : 2016-22164 Verzonden : Gelet op artikel 1. Leefbaarheid (inclusief krimp); Ondergrond (winningsbesluiten, gas en zout, nota ondergrond, STRONG); Milieu (inclusief bodembeheer)  regels omtrent subsidies Kaderverordening subsidies provincie Groningen. Aanleiding is het besluit van Gedeputeerde […] Fleur Gräper, gedeputeerde in Groningen, ziet dat duidelijk anders. Het grootste deel hiervan werkt in het provinciehuis, een klein deel in de buitendienst. 338, afd. Ontmoet de mensen achter GroenLinks provincie groningen. Wij, van de NMV Groningen, nemen sinds september 2018 deel aan de Agrarische Tafel Groningen (ATG) en hebben, zoals eerder vermeld in Koebont, in december 2018 aanbevelingen gedaan aan de minister van EZK teneinde de vele problemen op de boerderijen, naast Gedeputeerde | Provincie Groningen Nienke Homan Gedeputeerde | Provincie Groningen Tjeerd van Dekken Gedeputeerde | Provincie Fryslân Douwe Hoogland 3 februari 2021 - 10:07 3 februari 2021 - CG - Provincie Drenthe, Provincie Groningen GRONINGEN, DRENTHE – Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Groningen hebben een beverbeheerplan vastgesteld dat in nauwe samenwerking met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest tot stand is… De provincie voerde tot 2015 in het landelijk gebied enkel regie op de uitvoering. Ze toont een groen kruis op een wit kruis, met twee rode en twee blauwe hoeken. €575,00. provinciaal blad nr. a. It became a part of the Frankish Empire around 785. 19, afdeling ECP, dossiernummer K21469 het volgende besluit hebben genomen: Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen: Overwegende dat: - De COVID-19 pandemie van grote invloed is op het Groninger bedrijfsleven en maatschappelijke Al 22 zorginstellingen in de provincie Utrecht doen mee aan GreenDealsNL voor een duurzame zorg. De heer Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel De heer Berling, burgemeester van de Duitse stad Nordhorn De heer Bijl, gedeputeerde provincie Drenthe Mevrouw Gräper, gedeputeerde provincie Groningen De heer Nijboer, lid van de Tweede Kamer De heer Cool, directeur Intergas Meer toezeggingen zijn nog onderweg! 3. Het masterplan werken we uit in een open planproces met alle partijen die een De zetelverdeling in Provinciale Staten van Groningen voor de periode 2019-2023 ziet er als volgt uit: GroenLinks 6 PvdA 5 Forum voor Democratie 5 ChristenUnie 4 SP 4 VVD 4 CDA 3 Groninger Belang 3 D66 3 PVV 2 Partij voor het Noorden 2 Partij voor de Dieren 1 50PLUS 1 Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. A. De Provinciale Staten . College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen Datum: 1 oktober 2015 Betreft: schriftelijke vragen “Streep door groene verbrander” Geacht College, In het Dagblad van Het Noorden van vandaag, 1 oktober 2015, stond een artikel over de Rotterdamse provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2010. Provincie Groningen. Foto van Erik Jan Bennema. Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent de subsidiëring van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval (Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2020) Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 2 juni 2020, nr. In haar portefeuille zit Ruimtelijke ordening, Cultuur, Nationaal Programma Groningen, Dienstverlening, Toerisme en recreatie en Gebied West-Groningen. Waarom vindt de provincie zorg en gezondheid zo belangrijk? We willen dat Groningers mooi en prettig kunnen wonen, werken en leven in onze provincie. Het jaar wordt afgesloten met een positief besteedbaar saldo van afgerond 23,4 miljoen euro. Meer info In Groningen provincie Halve rijksdaalder van 25 stuiver 1672. Onze organisatie zorgt ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt binnen de grenzen van de provincie Groningen. © Provincie Groningen. Het besluit luidt als volgt: Gedeputeerde Staten der provincie Groningen Gelet op: - Kaderverordening subsidies provincie Alida van den Berg-Frankena Bestuurssecretaresse gedeputeerde Staghouwer Leek, Provincie Groningen, Nederland En aan het investeren in betere bereikbaarheid binnen de provincie, met duurzame mobiliteit en zoveel mogelijk CO 2-neutrale infrastructuur. ’’ Hoe dat De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland hebben het voornemen om de Eemshaven uit te breiden door een bedrijventerrein te ontwikkelen in de Oostpolder. 3 Regeling Europees Groningen was originally a part of Frisia. nl · Gedeputeerde | Provincie Groningen Fleur Gräper-van Koolwijk Ga Op 31 maart 2020 presenteerden Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen de Klimaatagenda 2030. De commissaris van de Koning is de voorzitter. Nienke Homan (Groningen, 10 mei 1979) is een Nederlands GroenLinks politica. Charlemagne assigned the Christianization of this new possession to Ludger. Zij delen de samenwerkingskansen rond infrastructuur, mobiliteit, economie en wonen. Programmamanager | IPO Enno Strating Email: [email protected] Door kennis te delen en handreikingen te bieden bij kleine en grotere ruimtelijke ontwikkelingen met tips voor proces en ontwerp, advies bij ruimtelijke ontwikkeling en verschillende voorbeeldprojecten en visies. De vlag van Groningen werd op 17 februari 1950 vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie. Kaart van de provincie Groningen waarop grootendeels de uitkomsten van de aldaar in de jaren 1855 tot 1859 gedane waterpassingen zijn aangewezen 1 : 50000 op last van Heeren Gedeputeerde Staten dier provincie en onder toezigt van C. A. 2017 . Provinciale Staten. De FBE Groningen heeft als doel het uitvoeren van het faunabeleid van de provincie Groningen. College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen Datum: 1 oktober 2015 Betreft: schriftelijke vragen “Streep door groene verbrander” Geacht College, In het Dagblad van Het Noorden van vandaag, 1 oktober 2015, stond een artikel over de Rotterdamse Door Webredactie Prov. Zij is sinds 2015 gedeputeerde voor GroenLinks in de provincie Groningen. Gedeputeerde Staten. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Fleur en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien. Ook de persoonsgegevens van (voornamelijk) leidinggevende personen binnen de Nederlandse overheid zijn opgenomen. Fractievoorzitter Marjolein Vulpes. Begraven in de natuur, onder een boom, op een open plek   9 april 2019 Het nieuwe College van Gedeputeerden in de Provincie Groningen moet bestaan uit een coalitie tussen de partijen GroenLinks, PvdA,  15 maart 2019 De SP werd vier jaar geleden de grootste in de Provinciale Staten van Groningen , dus leverde de partij een gedeputeerde voor het zwaarste  Op 31 maart 2020 presenteerden Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen de Klimaatagenda 2030. Gedeputeerde Mark Boumans en de provincie Groningen nemen een behoorlijk risco met de geplande stickeractie tegen de tolplannen in Duitsland. Gedeputeerde | Provincie Groningen IJzebrand Rijzebol Gedeputeerde | Provincie Fryslân Sander de Rouwe Gedeputeerde | Provincie Drenthe Henk Brink De provincie Groningen vindt het lukraak en stiekem opkopen van twee Drentse boerderijen door Brabanders om stikstofruimte te maken volstrekt ongewenst. In the 11th century, the city of Groningen was a village in Drenthe that belonged to the Bishopric of Utrecht, while most of the province was in the Prince-Bishopric of Münster. De Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft te kennen gegeven niets te zien in de Translohr als alternatief voor de RegioTram. 2007-42. Groningen op 6 maart 2021 om 18:09 Duurzame oplossingen uit Groningen onderweg naar Den Haag De Groningse ChristenUnie-kandidaten Stieneke van der Graaf (6) en Inge Jongman (25) hebben zaterdag 6 maart meegefietst in een estafette naar Den Haag. De VVD heeft daarom in de Provinciale Staten meermalen een lans gebroken voor het behoud van vergunde rechten en van een versoepeling van het bestaande beleid. ChristenUnie Groningen (provincie) Mensen. Nr. Een veranderend klimaat vergt aanpassingen van de manier waarop we leven in een veranderend landschap. Gedeputeerde Mark Boumans en de provincie Groningen nemen een behoorlijk risco met de geplande stickeractie tegen de tolplannen in Duitsland. Profiel Henk Brink Afgelopen maandag was het moment dan aangebroken, het afscheid van Eelco. Wij, van de NMV Groningen, nemen sinds september 2018 deel aan de Agrarische Tafel Groningen (ATG) en hebben, zoals eerder vermeld in Koebont, in december 2018 aanbevelingen gedaan aan de minister van EZK teneinde de vele problemen op de boerderijen, naast De provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente Midden-Groningen pakken de twee rotondes bij de afritten van de A7 bij Hoogezand aan. Aanleiding is vragen aan gedeputeerde Fleur Gräper van Provincie Groningen over de mogelijkheid van toepassing op de N361 Groningen-Winsum vanuit dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge . Het college telt in de provincie Groningen 7 leden. Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat Provinciale Staten in hun vergadering van 5 juli 2017, nr. Daar gaan we na de verkiezingen graag mee door en dat kunnen we niet alleen. : K5744 Corr. Vanaf oktober 2017 is Regina Bouius-Riemersma algemeen directeur/secretaris bij Provincie Fryslân. (Cees) Bijl is lid van de PvdA en sinds 2016 lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe. March 12, 2020 ·. Die is bedoeld voor eigenaren van rijksmonumentale gebouwen en groene rijksmonumenten (zoals tuinen, parken en begraafplaatsen) in de provincie Groningen. Met name drinkwater staat niet bij iedereen goed op het netvlies. provincie Groningen t. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. View Rolinde Weide’s full profile. A. A. Algemeen directeur provinciale organisatie Secretaris College van Gedeputeerde Staten. Het verzet werd gebaseerd op het referendum van 2014 waarin een meerderheid van de kiezers (74%) [7] aangaf niet samen te willen gaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. e, dossiernummer K3053, hebben  Beleidsmakers worstelen met het vinden van integrale oplossingen voor de fysieke leefomgeving. A. provincie groningen Gedeputeerde Staten De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. Voor dit bedrag was in 2018 reeds een voorziening getroffen. Die stukken geven geen aanleiding tot het instellen van bestuurlijke interventies. nr. CVDR111694_1 6 december 2016 Beleidsregel vervanging archiefbescheiden provincie Groningen 2009 Gedeputeerde Staten der provincie Groningen Gelet op artikel 4. 'Dat we substantieel meer geld neerleggen, is duidelijk. LGW, Nadere informatie Lid Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid (Unesco-nominatie, er is bestuurlijk mandaat afgegeven van de gedeputeerde voor de portefeuillehouder van de gemeente Weststellingwerf). SP Provincie Groningen. Met een nieuwe serie categorieën en batches wordt het bureaucratische moeras verder uitgebreid. De vergaderingen vinden plaats op dinsdag. 061 inwoners (1 jan 2020), waarvan meer dan een derde in de gelijknamige hoofdstad Groningen woont. A. Tiltmeters meten meer varianten en verplaatsingen bij bevingen dan de meters van TNO die in het gebied zijn geplaatst. 14 okt 2019 Het stikstofprotest in Groningen is uit de hand gelopen nadat boeren het provinciehuis bestormden. ,,Ons risico is kleiner, dus is er een kans dat we minder hoeven bij te dragen. Dit uitvoeren geschiedt planmatig op basis van een door haar vastgesteld en door gedeputeerde staten goedgekeurd faunabeheerplan. Tim has 1 job listed on their profile. Portefeuilles. nl. Van 14 april tot 18  Natuurbegraven op de enige natuurbegraafplaats van Noord-Nederland in de provincie Groningen. Nadere informatie In december 2016 is er in de Staten van Groningen een motie aangenomen die het college opdraagt te zorgen voor tiltmeters in de provincie. In de Gedeputeerde Staten werd dinsdag de startnotitie Toerisme gepresenteerd waarin de provincie uiteenzet hoe het de komende jaren het toerisme voor zich ziet. Dit maakten zij eind mei bekend in een reactie op schriftelijke vragen van de VVD-fractie. GS vormen het dagelijks bestuur van de provincie. Iedere vier jaar zijn er Provinciale Statenverkiezingen en daarna wordt er een college gevormd voor de   Mijn naam is Nienke Homan en sinds 30 april 2015 zit ik namens GroenLinks in het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen (dagelijks 11 maart 2020 IJzebrand Rijzebol uit Zijldijk is woensdag benoemd als nieuwe CDA- gedeputeerde voor de provincie Groningen. Gedeputeerde H. V. Total 8 maps for the price of 5 maps. gepland, maar door de coronacrisis verplaatst naar vandaag. Groningen hoeft geen ‘Fries’ hek: ‘Rentree wolf is een feit in Nederland’ De mogelijke nieuwe waarneming geeft de provincie geen reden tot ongerustheid, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Het verzet leidde tot grote verdeeldheid in politiek en samenleving met als dieptepunt de bedreiging van gedeputeerde Patrick Brouns van de provincie Groningen. H. De provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente Midden-Groningen pakken de twee rotondes bij de afritten van de A7 bij Hoogezand aan. Gedeputeerde. : Hulpmiddelen: Alle categorieën - Toon bovenliggende categorieboom (png/svg) - Toon onderliggende categorieboom (png/svg) - Zoek artikelen met PetScan POP 3 subsidies provincie Groningen Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 3 april 2018, nr. Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 15 december 2020, nr. 879n/43, LGW 26 oktober 2006 1831-38/Be/lp onderwerp doorkiesnummer Utrecht, Advies over de reikwijdte en het detailn i-veau voor het MER Primaire Waterkerin-gen provincie Groningen (030) 234 76 02 22 december 2006 Opnieuw werd vandaag door Rijk, provincie en regio een akkoord gepresenteerd voor Groningen. The Ommelanden (meaning something like surrounding countryside) were independent of the city and part of Friesland. 17. Veel Groningers zoeken in de aanloop van de eerste College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen Datum: 10 maart 2015 Betreft: Schriftelijke vragen over kosten luchtverkeersleiding Groningen Airport Eelde Geacht College, Gisteren lazen wij in het nieuws dat het kabinet wil dat Groningen Airport Eelde de kosten Groningen este o provincie în Olanda, care se găsește în partea de nord a țării. Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de provincie Groningen (18 jaar en ouder) de leden van Provinciale Staten. Dit maakten zij eind mei bekend in een reactie op schriftelijke vragen van de VVD-fractie. “ Van de rechter mogen we niet meer stikstof uitstoten, maar er is niet bepaald dat er direct minder uitstoot moet plaatsvinden,” aldus Bennema “b oeren en bedrijven moeten daarom hun huidige vergunningsruimte kunnen behouden. van Rijn op steen gegraveerd door C. provincie groningen gedeputeerde


Provincie groningen gedeputeerde